Skip to content

O NAS

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich jest instytucją kultury działającą na zasadach zapisanych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Cel i zakres działania oraz struktury organizacyjne określa statut Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko nadany Uchwałą Rady Gminy Nr 199/VI/2011 z dnia 8 lipca 2011 r.

Dziś przedmiotem działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań, potrzeb kulturalnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego. Naczelnym kryterium decydującym o kształcie oferty programowej jest akceptacja lokalnego środowiska mierzona jego uczestnictwem w różnego rodzaju przedsięwzięciach proponowanych przez Ośrodek Kultury.

Ponadto:

1) prowadzenie działalności kulturalnej, sportowo – rekreacyjnej, informacyjnej oraz oświatowej,

2) upowszechnianie aktywności sportowej i kulturalnej poprzez organizowanie imprez

o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym,

3) inicjowanie i organizacja zajęć artystycznych, w tym kół zainteresowań, pracowni

artystycznych, warsztatów, kursów itp. działalności edukacyjno-artystycznej,

4) przygotowywanie i organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas przerw

w nauce szkolnej,

5) rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców,

6) propagowanie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

7) propagowanie i organizowanie indywidualnego oraz zespołowego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji,

8) tworzenie warunków do kultywowania tradycji i sztuki ludowej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru lokalnego,

9) działalność kulturalno-edukacyjna w placówkach kultury,

10) ochrona i przekazywanie dorobku polskiej kultury narodowej.

Ośrodek prowadzi działalność upowszechniania kultury także w świetlicach wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach: Bierkowice, Boguszyn, Droszków, Gołogłowy, Gorzuchów, Kamieniec, Korytów, Krosnowice, Młynów, Ławica, Łączna, Marcinów, Piszkowice, Podzamek, Podtynie, Romanowo, Roszyce, Ruszowice, Starków, Stary Wielisław, Ścinawica, Święcko, Wilcza oraz Domach Ludowych w: Wojborzu, Jaszkowej Dolnej, Jaszkowej Górnej, Wojciechowicach, Szalejowie Górnym i Szalejowie Dolnym.

Do zakresu działania świetlic i Domów Ludowych należy w szczególności:

– integrowanie społeczności lokalnej i wspieranie lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

– działalność oświatowa, kulturalna, sportowa, i rekreacyjna na rzecz mieszkańców Gminy Kłodzko,

– współpraca z miejscowymi organizacjami społecznymi, szkołami i innymi jednostkami,

– współdziałanie z Ośrodkiem w zakresie planowania i realizacji różnorodnych form pracy kulturalno-wychowaczej.

Instytucja edukuje w zakresie kultury różne środowiska w szczególności dzieci i młodzież poprzez tworzenie i prowadzenie zespołów artystycznych, kół zainteresowań, organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej.

Natomiast świetlice są głównym ośrodkiem życia kulturalnego na wsiach, są miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku lokalnym. Pełnią one funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz opiekuńcze w odniesieniu do młodszych dzieci, a wynikające z zaspokajania potrzeb środowiska. Z myślą o nich przygotowywanych jest szereg zajęć, które dają możliwość rozwijania swoich umiejętności, inspirują do twórczych poczynań, a ludziom utalentowanym otwierają drogę do sukcesu.

Zaangażowanie zatrudnionych pracowników i instruktorów w naszej instytucji przyczynia się do tworzenia nowoczesnego domu kultury, który jest miejscem żywym, pobudzającym lokalną aktywność. Uczestnicy, którzy do nas przychodzą nie tylko konsumują kulturę, ale też aktywnie ją współtworzą, sami stają się twórcami, animatorami – tego, co się u nas dzieje. Realizując zadania statutowe staramy się na bieżąco rozpoznawać potrzeby kulturalne mieszkańców, aby w pełni zasługiwać na miano „nowoczesnego domu kultury”, a w następnych latach rozszerzać zakres działania.

Dyrektor – Ewelina Ptak

Główny księgowy – Bożena Czyżewska

 

Skip to content