Skip to content

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY WWW OKSIRGK

rodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko zs w Ołdrzychowicach Kłodzkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://oksirgk.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.

2. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

3. Część zamieszczonych plików nie jest dostępnych cyfrowo

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Ewelina Ptak
 • E-mail: sekretariat@kultura.gmina.klodzko.pl
 • Telefon: +48 748689242

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zobacz wynik walidacji dostępności strony oksirgk.pl: raport

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OKSIR GK


Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko, 57-360
Ołdrzychowice Kłodzkie, ulica Kłodzka 20.

 1. Ośrodek
  Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko użytkuje pomieszczenia na
  parterze oraz pierwszym piętrze budynku wpisanego do ewidencji zabytków.
 2. Dlaużytkowników ośrodka dostępne są dwa wejścia: główne od ulicy Kłodzkiej
  oraz wejście od tyłu budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych tylko
  do pomieszczeń parterowych tj. galerii, sali widowiskowej, toalety oraz
  kuchni.
 3. Zparteru budynku do pomieszczeń biurowych i sali warsztatowej należy
  pokonać 20 schodów, bez możliwości przejechania na wózkach.
 4. Korytarze i schody prowadzące na pierwsze piętro nie są wyposażone w ułatwienia
  zwiększające dostępność.
 5. Naparterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób
  niepełnosprawnych.  Na pierwszym piętrze brak toalet dla osób
  niepełnosprawnych.
 6. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W
  budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków.
 7. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
  Zapewnienie dostępu do bezpłatnego świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i
  SKOGN po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku.
 8. Przy budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych. Przed budynkiem wyznaczono
  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich pomieszczeń ośrodka dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych
  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica Bierkowice, 57- 300 Bierkowice 2

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem na podstawie
  umowy użyczenia z Biblioteką Publiczną Gminy Kłodzko, obiektu parterowego
  ułatwiającego poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Boguszyn, 57- 300 Boguszyn 91 A

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Droszków, 57- 312 Droszków 4B

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu parterowego
  na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego poruszanie się
  osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Gołogłowy, 57- 300 Gołogłowy13

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. Wobiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Gorzuchów, 57- 300 Gorzuchów 37

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dom Ludowy Jaszkowa Dolna, 57- 312  Jaszkowa Dolna 59

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest administratorem obiektu na
  podstawie umowy o administrowanie z Gminą Kłodzko, w którym 
  świetlica znajduje się na I piętrze i nie ma dostępu dla osób
  poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dom Ludowy Jaszkowa Górna, 57- 312  Jaszkowa Górna 76

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest administratorem obiektu na
  podstawie umowy o administrowanie z Gminą Kłodzko, w którym 
  świetlica znajduje się na I piętrze i nie ma dostępu dla osób
  poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Niema możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Kamieniec, 57- 315 Kamieniec 24 B

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest administratorem obiektu
  parterowego na podstawie umowy o administrowanie z Gminą Kłodzko,
  ułatwiającego poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Korytów, 57- 300 Korytów 3 B

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest administratorem obiektu
  parterowego na podstawie umowy o administrowanie z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Krosnowice, 57- 362 Krosnowice 186

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Młynów, 57- 300  Młynów 16 A

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Ławica,  57- 300 Ławica 8

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, do którego
  prowadzą schody, ale do dyspozycji osób poruszających się na wózku
  inwalidzkim jest podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Łączna, 57- 442 Łączna 18C

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  Gminy Kłodzko jest administratorem
  obiektu parterowego na podstawie umowy o administrowanie z Gminą Kłodzko,
  ułatwiającego poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Marcinów, 57-360 Marcinów 20

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest administratorem obiektu
  parterowego na podstawie umowy o administrowanie z Gminą Kłodzko,
  ułatwiającego poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób
  słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Piszkowice, 57-315 Piszkowice 59 H

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Podzamek, 57-312 Podzamek 18

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Podtynie, 57- 300 Podtynie

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie
  pomieszczeń.  
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Romanowo, 57-360 Romanowo

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest administratorem obiektu
  parterowego na podstawie umowy o administrowanie z Gminą Kłodzko,
  ułatwiającego poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Roszyce, 57- 300 Roszyce 17 A

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy o użytkowanie z Gminą Kłodzko,
  ułatwiającego poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Ruszowice, 57- 300 Ruszowice 19

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest administratorem obiektu na
  podstawie umowy o administrowanie z Gminą Kłodzko,  do którego
  prowadzą schody, ale budynek jest wyposażony w podjazd dla
  niepełnosprawnych ułatwiający poruszanie się osobom na wózkach
  inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7.  

Świetlica Starków, 57-362 Starków 30a

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest administratorem obiektu
  parterowego  na podstawie umowy o administrowanie z Gminą Kłodzko,
  ułatwiającego poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Stary Wielisław, 57-313 Stary Wielisław

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest administratorem obiektu
  parterowego na podstawie umowy o administrowanie z Gminą Kłodzko,
  ułatwiającego poruszanie się osobom  na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dom Ludowy Szalejów Dolny, 57-314 Szalejów Dolny 1

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Szalejów Górny, 57-314 Szalejów Górny 1

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu na
  podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, w którym  do świetlicy
  jest dostęp dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich poprzez
  podjazd, brak natomiast dostępu do sali na I piętrze.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Ścinawica,  57-300 Ścinawica

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Święcko,  57-300 Święcko 7C

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu, na
  podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, w którym do świetlicy prowadzą
  schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Wilcza,  57-442 Wilcza 3

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu
  parterowego na podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, ułatwiającego
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 2. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z
  poziomu parteru.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dom Ludowy Wojbórz,  57-442 Wojbórz 138

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu na
  podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, w którym na salę/
  świetlicę  prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dom Ludowy Wojciechowice,  57-300 Wojciechowice 106

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu na
  podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, w którym na salę/
  świetlicę  prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica Żelazno,  57-361 Żelazno 128

 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko jest użytkownikiem obiektu na
  podstawie umowy użyczenia z Gminą Kłodzko, w którym na salę/
  świetlicę  prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 2. W obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.
 5. W obiekcie nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
  osób słabosłyszących.
 6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z
  psem asystującym i psem przewodnikiem.

Data publikacji: 2021-03-18, data aktualizacji: 2021-04-03

Skip to content