Skip to content

COVID-19

Zarządzenie Nr 1/2020

Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko

z dnia 01 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych w zakresie funkcjonowania

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19

 

 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tj. z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) i art. 207-207ı § 1 ust. 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) w zw z § 1 i § 6 ust. 2 pkt 2 oraz § 15 ust. 9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 966) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W związku z możliwością stopniowego, ograniczonego przywracania działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich wprowadzam do stosowania:

1) „Zasady funkcjonowania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) „Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/ obsługi/ klienta” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) „Regulamin zajęć artystycznych w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. administracyjnych, którego zobowiązuję do zapoznania z jego treścią wszystkich pracowników oraz wywieszenia go w miejscu dostępnym dla odbiorców usług kulturalnych.

 

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Kultury, Sportui Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zatwierdzam

 

Przyjmuję do wiadomości, wykonania i poinformowania podległych pracowników:

 

1) Kierownik ds. administracyjnych

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora OKSiR GK nr 1/2020 r.

z dnia 1 czerwca 2020 r.

Zasady funkcjonowania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID – 19 (opracowane w oparciu o wytyczne MKiDN).

I. Zasady bieżącej działalności administracyjnej i techniczno-obsługowej obiektu w zakresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19

1. Informowanie pracowników, a także klientów o zakazie przebywania w siedzibie ośrodka, świetlicach, domach ludowych osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną bądź poddawaną kwarantannie. W powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, wezwania pogotowia.

2. Ograniczenie do niebędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy pracownikami (min. 1,5 m): preferowany kontakt mailowy bądź telefoniczny.

3. Ograniczenie korzystania przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw,

  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

4. Zapewnienie pracownikom dostępu podczas pracy do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

5. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami ( min. 1,5 m).

6. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itp.) informacji o maksymalnej ilości odbiorców.

7. Egzekwowanie obowiązku zasłania ust i nosa przez klientów/uczestników zajęć/publiczności; chyba, że zachodzą przesłanki wyłączajace ten obowiązek.

8. Kontakt pracowników z interesentami, uczestnikami zajęć, publicznością podczas wydarzeń z zachowaniem osłony ust i nosa – dozwolone wszystkie rodzaje osłon wymienione w rozporządzeniu RM.

9. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz możliwej przy obecnym stanie zatrudnienia rezerwy kadrowej (na wypadek podniesienia ryzyka epidemiczngo). Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej.

10. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz płyny dezynfekujące każdego stanowiska pracy. Zapewnienie odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).

11. Bieżąca dezynfekcja przez pracownika gospodarczgo (co godz.) odpowiednim środkiem klamek, włączników i uchwytów, które mogą być dotykane w częściach ogólnodostępnych budynku. Dwa razy dziennie deynfekcji biurek, aparatów telefonicznych i klawiatur w biurach oraz wszystkich toalet.

12. Zamontowanie/umieszczenie przy wejściu do ośrodka/świetlicach/domach ludowych dozownika do dezynfekcji rąk.

13. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zakładania i zdejmowania rękawiczek, zakładania i zdejmowania maseczek, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcje dezynfekcji rąk.

14. Wdrożenie częstych i dłuższych przerw pomiędzy zajęciami i wydarzeniami artystycznymi w celu wentylacji z zastosowaniem otwarcia okien i dzrwi w salach i pomieszczeniach biurowych.

15. Doposażenie miejsc stałego i bezpośredniego kontaktu z klientem w dodatkowe zabezpiecznia ( przezroczyste przegrody, ewentualnie środek do bieżącej dezynfekcji rąk).

16. Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów w biurach OKSiR GK. Informowanie o możliwości załatwienia większości spraw telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.

17. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

18. Wprowadzenie ogólnych wytycznych dla pracowników:

1). Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

2). Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.

3). Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

4). Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

5). Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

6). Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7). Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.

8). Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

9). Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

II. Zasady bezpieczeństwa podczas realizacji różnego rodzaju wydarzeń artystycznych na sali widowiskowej OKSiR GK w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID – 19.

1. Przygotowanie własnych wydarzeń w kameralnej obsadzie, z uwzględnieniem mozliwości przeprowadzenia prób w dużych salach, z zachowaniem dystansu społecznego.

2. W przypadku organizacji wydarzeń w plenerze, przestrzeń widowni powinna być zorganizowana tak, aby publiczność zajmowała miejsca siedzące lub stojące z zachowaniem odstępu zgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiąujacego oraz wytycznymi GIS, obowiązującymi w danym momencie. Ponadto każdy uczestnik organizowanych wydarzeń zobowiżany jest do noszenia maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób lub zachodzą przesłanki wyłączenia tego obowiązku, o których mowa w przepisach.

3. W przypadku organizacji wydarzeń stacjonarnych zapewnienie w obiektach, w których prezentowane są wydarzenia artystyczne i kulturalne dezynfekcji samych obiektów, jak i środków dezynfekujących przed wejściem do obiektu oraz w wyznaczonych punktach na jego terenie. Ponadto każdy uczestnik organizowanych wydarzeń zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie, chyba, że zachodzą przesłanki wyłączenia tego obowiązku, o których mowa w przepisach.

4. Wprowadzenie procedury pomiaru temperatury uczestników wydarzenia artystycznego, po uprzednim uzyskaniu ich zgody działając zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19:

 

1) pomiar temperatury dokonuje wyznaczony pracownik dyżurny odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi urządzenia pomiarowego (zapewnionego przez pracodawcę) oraz z przepisów o ochronie danych osobowych i upoważniony do ich przetwarzania,

2) pomiar temperatury dokonywany jest zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia pomiarowego z poszanowaniem prywatności osoby badanej,

3) wynik pomiaru (po jego dokonaniu) jest przedstawiany osobie badanej, a następnie trwale kasowany,

4) w przypadku znacznie podwyższonej temperatury lub odmowy pomiaru osoba taka może nie być dopuszczona do udziału w wydarzeniu i przysługuje jej prawo zwrotu poniesionej opłaty.

5) limitowanie udziału publiczności w wydarzeniach poprzez:

 

1) ograniczenie liczebności publiczności na wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez OKSiR GK stosowanie do obowiązujących w danym momencie norm i zaleceń GIS dotyczących przestrzeni publicznych. Organizacja wydarzeń dla większych grup – zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami dotyczącymi dopuszczalnej liczby osób.

2) opracowanie schematu logistyki wejść i wyjść z obiektu – w przypadku wydarzeń organizowanych w OKSiR GK uruchomienie (poza wejściem głównym od ul. Kłodzkiej) wyjścia z tyłu budynku.

3) odłożenie w czasie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem lub wypożyczanych publiczności (np. mikrofony dla publiczności);

4) ograniczenie (np. co drugi wieszak) lub odłożenie w czasie możliwości korzystania z szatni względnie zapewnienie możliwości korzystania z szatni samoobsługowych lub zabierania okrycia wierzchniego ze sobą na widownię;

5) Weryfikacja (w miarę możliwości) stanu zdrowia uczestników wydarzeń w przypadku podejrzenia zachorowania natychmiastowe wdrożenie procedur wewnętrznych w tym zakresie.

 

III. Zasady bezpieczeństwa wdrożone dodatkowo podczas zajęć (na otwartych przestrzeniach

i w obiektach zamkniętych) z zakresu edukacji artystycznej realizowanych w budynku

OKSiR GK, świetlicach i domach ludowych lub na zewnątrz w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19.

 

1) Ograniczenie liczebności grup na zajęciach artystycznych (na otwartych przestrzeniach i w obiektach zamkniętych) stosowanie do obowiązujących w danym momencie norm i zaleceń.

2) Umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach.

3) Zapoznanie uczestników zajęć z obowiązującymi zasadami nowego reżimu sanitarnego podczas zajęć. Zwracanie uwagi na zachowanie przez uczestników zasad higieny i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

4) Przestrzeganie zasady dystansu społecznego pomiędzy prowadzących a uczestnikami oraz pomiędzy samymi uczestnikami.

5) Weryfikacja (w miarę możliwości) stanu zdrowia uczestników zajęć artystycznych – w przypadku podejrzenia zachorowania natychmiastowe przerwanie zajęć, odosobnienie podejrzanego uczestnika i poinformowanie rodziców lub opiekunów. W przypadku osób dorosłych wezwanie karetki pogotowia lub odesłaniu takiej osoby do domu transportem indywidualnym (nie komunikacją zbiorową). Poinformowaniu służb sanitarnych i wdrożenie w odpowiednim zakresie procedur wewnętrznych.

6) Prowadzenie zajęć edukacji artystycznej w większych pomieszczeniach, każdorazowe wietrzenie sal przed i po zajęciach.

7) Maksymalne ograniczenie kontaktu poszczególnych grup ze sobą ustalenie harmonogramu zajęć przy uwzględnieniu przerwy pomiędzy nimi.

 

Zatwierdzam

Załącznik nr 2

do Zarządzenia dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kł

Nr 1/2020 z 1 dnia czerwca 2020 r.

 

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

u pracownika/ obsługi/ klienta:

(opracowano w oparciu o wytyczne MKIDN)

1. Wyznaczenie i przygotowanie (m. in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sala sala nr 1.

 

2. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku uczestników zajęć/ klientów zapis ten stosujemy odpowiednio.

 

3. Osoba powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.

 

4. Ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

5. Stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

6. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników zajęć/ klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i tej samej części/ częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie.

 

Zatwierdzam

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Dyrektora OKSiRGK nr 1/2010

z dnia 1 czerwca 2020 r.

 

 

Regulamin zajęć artystycznych

w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19

(opracowano w oparciu o wytyczne MKIDN)

 

1. Liczebność grup na zajęciach (na otwartych przestrzeniach i w obiektach zamkniętych) jest dostosowana do obowiązujących w danym momencie norm i zaleceń MKIDN oraz GIS. Przy wejściu do budynku i do poszczególnych sal znajdują się informacje

o dopuszczalnej liczbie osób.

2. Przed każdymi zajęciami w obiektach zamkniętych oraz po zajęciach należy zapewnić wietrzenie tych pomieszczeń.

3. Każde zajęcia należy rozpocząć od zapoznania uczestników z obowiązującymi zasadami nowego reżimu sanitarnego.

4. Instruktor jest zobowiązany do zwracania uwagi na zachowanie przez uczestników zasad higieny i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. W przypadku rażącego ignorowania przez uczestnika tych zasad mogą zostać przerwane.

5. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe. Instruktor prowadzący jest upoważniony do weryfikacji (w miarę możliwości) stanu zdrowia uczestników- a w przypadku podejrzenia zachorowania natychmiastowego przerwania zajęć, odosobnienia podejrzanego uczestnika i poinformowania rodziców lub opiekunów.

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu oraz przez rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

7. Podczas zajęć należy zachować odległość pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy instruktorem a uczestnikami min. 2 metrów.

8. Przed i po zakończeniu zajęć należy zapewnić dezynfekcję pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykanych przez uczestników: klamki, rekwizyty itp.

9. Instruktor prowadzący zajęcia powinien stosować środki ochrony indywidualnej (osłona ust i nosa dozwolone wszystkie rodzaje wymienione w rozporządzeniu RM, względnie również jednorazowe rękawiczki).

10. Uczestnicy zajęć powinni w czasie ich trwania stosować środki ochrony indywidualnej (ochrona ust i nosa dozwolone wszystkie rodzaje wymienione w rozporządzeniu RM).

11. Uczestnicy zajęć powinni unikać dotykania dłonią okolic twarzy zwłaszcza nosa, ust i oczu.

12. Uczestnicy zajęć powinni unikać dojazdów na zajęcia komunikacją zbiorową.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie ogólne wytyczne MKIDN oraz GIS oraz wydane na ich podstawie regulujące wewnętrzne OKSiR GK.

Zatwierdzam

Skip to content